Live/Recorded Streaming of the event

Monday, February 28, 2011

Special CL to attend VKS 2011

Govt. is likely to  issue orders for taking special EL's   from 10Th Mar to 14Th Mar 2011 , to enable all employees of state/Central/public sector/ Private Sectors     to attend VKS 2011   .   

Holidays for Colleges .

Pu colleges , Polytechnics, Engineering Colleges and Rani Chennamma University  in Belgaum District   will most likely have  holidays on 10Th 11Th and 12Th of  March 2011 , to enable students to attend the meet and use  the collegegs, hostels  etc for  accommodation purposes .  

Thursday, February 24, 2011

Live Webcasting of Events .

Administration is working out on having  all the  events live on the Internet  related to VKS 2011  . Discussions are going on . If the  trials are successful The same will be available on the official  website  for Netizens all over the world . 

Wednesday, February 23, 2011

Sunday, February 20, 2011

Kannada Nudi Teru ...

Kannada Nudi Teru to travel Belgaum  District    from 22/02/2011   to 27/02/11

PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ «±Àé PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðtPÁÌV ºÁUÀÆ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ eÁUÀÈwUÁV PÀ£ÀßqÀ £ÀÄr vÉÃgÀÄ-eÁUÀÈw eÁxÁªÀ£ÀÄß EzÉà ¥sɧÄæªÀj 22 jAzÀ 27 gÀªÀgÉUÉ ¨É¼ÀUÁ« f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Tuesday, February 15, 2011

VKS 2011 Venue Details ....

Place
Programme
District Sports Ground
Main Stage / Convention Inauguration / Closing And Major Cultural Activities
Lingaraj College Ground
Exhibition and sale of books, Seminars and Cultural Programmes
R.P.D College ground
Exhibition and Cultural Programmes
C.P.Ed  Ground
Rural Sports
Kumar Gandharwa Ranga Mandira
Seminars and Drama's
Gogate Ranga Mandira
 Drama's and Seminars
Foundri Clustur Sabha Bhavan
Seminars and Cultural Programmes
LeLe Ground
Cultural Programmes
No.14 Govt Primary School Ground, Vadagaon
Cultural Programmes
I.M.E.R Hall
Seminars
Institute of Engineers
Seminars
Gandhi Bhavan
Childrens Stage
VKS 2011 Posters released
  Poster release at ZP Meeting hall     15/02/2011

Meeting of Various Committees and inspection of works
Meeting of Various committees of  the sammelana was held on 13/02/2011 . Many locations  were inspected by  the District Minister and other officers  . Some photographs ... 

Sunday, February 6, 2011

Inaguration likely by PM.

CM has given a statement that    PM will be invited for inaguration of the   Vishwa kannada Sammelana 2011  Belgaum  .  City roads are getting  faelift and a Glass House will be constructed Vaccine Depo as per the press statement    .