Live/Recorded Streaming of the event

Sunday, February 20, 2011

Kannada Nudi Teru ...

Kannada Nudi Teru to travel Belgaum  District    from 22/02/2011   to 27/02/11

PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ «±Àé PÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðtPÁÌV ºÁUÀÆ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ eÁUÀÈwUÁV PÀ£ÀßqÀ £ÀÄr vÉÃgÀÄ-eÁUÀÈw eÁxÁªÀ£ÀÄß EzÉà ¥sɧÄæªÀj 22 jAzÀ 27 gÀªÀgÉUÉ ¨É¼ÀUÁ« f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


No comments:

Post a Comment